Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van “Erik Gorter Tweewielers” zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Door een bestelling bij Erik Gorter Tweewielers te plaatsen, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Erik Gorter Tweewielers gelden ook ten behoeve van eventueel door Erik Gorter Tweewielers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Erik Gorter Tweewielers zijn vrijblijvend. Erik Gorter Tweewielers heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Erik Gorter Tweewielers uw bestelling heeft geaccepteerd. Erik Gorter Tweewielers heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) met iDeal te betalen alvorens wij tot verzending van de goederen overgaan.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Erik Gorter Tweewielers anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Erik Gorter Tweewielers geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
6.2 Erik Gorter Tweewielers garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Erik Gorter Tweewielers te melden.
7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Erik Gorter Tweewielers de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Erik Gorter Tweewielers te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Erik Gorter Tweewielers terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Erik Gorter Tweewielers is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Erik Gorter Tweewielers, dan wel tussen Erik Gorter Tweewielers en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Erik Gorter Tweewielers.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Erik Gorter Tweewielers deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Erik Gorter Tweewielers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Erik Gorter Tweewielers vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
9.3 Erik Gorter Tweewielers mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
9.4 Onverminderd de overige aan Erik Gorter Tweewielers toekomende rechten, heeft Erik Gorter Tweewielers in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@gortertweewielers.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Erik Gorter Tweewielers

Burg. J.G. Legroweg 88

9761 TD  Eelde

050-3129256

Internet: www.gortertweewielers.nl

e-mail: info@gortertweewielers.nl

BTW nr. 8603.57.417.B01

KVK: 75669900

Bank/IBAN: NL40 RABO 0140227288 – BIC: RABONL2U – Rabobank

Indien u interesse heeft in een nieuwe fiets, adviseren wij u eerst de 'prescan' in te vullen en dan telefonisch contact op te nemen zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken en een afspraak kunnen maken.

Elke zaterdag hebben wij van 15.00 - 17.00 uur GLAMOUR HOURS. U kunt dan onze fietsen bewonderen onder het genot van een glaasje BUBBELS!

X
Call Now ButtonBel ons gerust!